Download privacyverklaring PDF

HB Telediensten, statutair gevestigd te Amsterdam, WG Plein 190, 1054 SC en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57492131.

Als relatie van HB Telediensten deelt u persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Persoonsgegevens en verwerking

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bent van HB Telediensten of als u om andere redenen contact met ons hebt. De persoonsgegevens die wij gebruiken kunnen zijn:

  • Naam contactperso(o)n(en)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres(sen)
  • Rekeningnummer
  • Achtergrond informatie van uw bedrijf

HB Telediensten gebruikt deze gegevens op basis van de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’.

Doeleinden

De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om u te kunnen bereiken via telefoon en e-mail
  • om u te informeren over relevante zaken
  • om facturen te sturen voor de geleverde diensten
  • om de juiste informatie te kunnen geven aan uw relaties

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met derden, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden voor zover wettelijk verplicht zeven jaar bewaard (administratie en financiën). Van relaties bewaren wij de informatie tot twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd. Overige gegevens worden maximaal twee jaar bewaard tot na het laatste contact.

Inzage en wijziging gegevens

Om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen kunt u contact opnemen met HB Telediensten bereikbaar via telefoonnummer 020-6070100 of e-mailadres. Het verwijderen van gegevens kan enkel als gegevens niet langer wettelijke bewaard moeten worden. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01 februari 2019.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.